Кораб
Издание
Корица на сп. Морски свят
Търсене
Съдържание
www.knigi-varna.com
Статии
Евростандарти
Проект за внедряване на нова инсталация за рекупериране и пренос на отпадна топлинна енергия се изпълнява в предприятието „Солвей Соди“ АД 
   
Проектът се реализира по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г., схема BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия” от предприятието бенефициент „Солвей Соди“ АД.
 
От 26.04.2013 г. „Солвей Соди“ АД започна изпълнението на проект „Повишаване ефективността на производството на калцинирана сода чрез внедряване на инсталация за рекупериране и пренос на отпадна топлинна енергия” по договор за безвъзмездна помощ номер (по ИСУН) BG161PO003-2.1.07-0046-C0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България. Проектът е с продължителност 11 месеца и е на обща стойност от 3,206,000.00 лв., от които 50% безвъзмездна помощ, предоставена по програмата в размер на 1,603,000.00 лв.

 
Общата цел на проекта е да повиши конкурентните предимства и да създаде предпоставки за устойчиво развитие на българския и международните пазари на предприятието „Солвей Соди” АД чрез инвестиции за внедряване на иновативна технология – инсталация за рекупериране и пренос на отпадна топлинна енергия. Специфичните цели, които проектът ще постигне след реализацията, са свързани с намаляване на производствените разходи на сода и постигане на пряк екологичен ефект чрез намалените емисии на отпадни топлини и свежа вода.

За контакти и допълнителна информация:
Виолета Таргова,
Н-к отдел „Връзки с
обществеността и комуникация“
Солвей Соди, Девня
Тел. + 359 519/ 95 895
Факс + 359 519/ 95 835
E-mail: violeta.targova@solvay.com
www.solvay.bg
Пламен Борисов,
Ръководител проект и
Зам.-директор „Производство“
Солвей Соди & Филиали
Тел. + 359 519/ 95 606
Факс + 359 519/ 95 002
E-mail: plamen.borisov@solvay.com
www.solvay.bg
 
 
Назад [ 10 ] Напред
Рибка
Морски бизнес каталог
Очаквайте в новия брой
Няма записи
Сп. "Морски Свят"
ИЗДАТЕЛСТВО МС
Варна, ул. Цар Симеон I, № 6, вх. Б, ет. 1, ап. 9
тел./факс: 052/ 603 640
e-mail: morski.sviat@mail.bg
morskisviat@gmail.com
prostori@gmail.com

Първият брой на Морски Свят
излиза през октомври 1986 г.
5724036

www.prostori.com
The Marshall Islands Registry

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.