Кораб
Издание
Корица на сп. Морски свят
Търсене
Съдържание
www.knigi-varna.com
Статии
Стандарти
Солвей Соди изпълнява проект за подобряване условията на труд 
   
ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0390-C0001 (по ИСУН)
 
Повишаване производителността на труда чрез подобряване условията на труд в „Солвей Соди“ АД". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
От 21.06.2013 г. „Солвей Соди“ АД започна изпълнението на проект „Повишаване производителността на труда чрез подобряване условията на труд в „Солвей Соди” АД” по Договор № ESF-2303-03-02007. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е с продължителност 12 месеца и е на стойност 197 635,53 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 158 108,42 лв.
Общата цел на проекта е осигуряване на по-добри условия на труд за работещите в „Солвей Соди” АД.
  
Специфичните цели на настоящия проект са свързани със спазване и надграждане на предвидените в законодателството по безопасност и здраве при работа изисквания, както и с привеждане условията на труд в организацията в съответствие с международните изисквания за здраве и безопасност на работното място:
1) Привеждане условията на труд в организацията в съответствие с международните изисквания за безопасност и здраве на работното място;
2) Подобряване благосъстоянието и удовлетвореността на работещите, а оттам подобряване на работните процеси и увеличаване ефикасността и производителността на труда;
3) Намаляване на трудовите злополуки с 25% за период от една година след завършване на проекта, броя изгубени поради злополуки и професионални заболявания дни и свързаните с това разходи.
 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Солвей Соди” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта!
Инвестира във вашето бъдеще!
 
Назад [ 19 ] Напред
Рибка
Морски бизнес каталог
Очаквайте в новия брой
Няма записи
Сп. "Морски Свят"
ИЗДАТЕЛСТВО МС
Варна, ул. Цар Симеон I, № 6, вх. Б, ет. 1, ап. 9
тел./факс: 052/ 603 640
e-mail: morski.sviat@mail.bg
morskisviat@gmail.com
prostori@gmail.com

Първият брой на Морски Свят
излиза през октомври 1986 г.
5776700

The Marshall Islands Registry
www.yachtsbg.com

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.