Кораб
Издание
Корица на сп. Морски свят
Търсене
Съдържание
Solvay Sodi
Статии
Сигурност
Покритие за небрежност по морска застраховка 
   
Димитър Димитров
 
В днешното спорно общество хората са привикнали да не правят всякакви излишни признания за грешки. Например, по данни на много застрахователи на автомобили, шофьорите се предупреждават, че по време на инцидент на пътя те би трябвало да избягват всякакви дискусии за това кой е виновен. Подобно е положението по законите на всяка държава, че лицата, които са обвинени в престъпление са дадени правата да запазят мълчание и са съветвани от техните адвокати да се възползват от тези права. Като се приеме тази всеобща определеност да се отбягва признаването на грешки и вина, то не е изненада, че много корабособственици, когато правят искове по морски застраховки не са склонни да допускат, че застрахователното събитие е причинено поради небрежност. Същността на морската застраховка по покритието на корпуса и машинарията (H & M) на кораба предвижда условия за обезпечаване на небрежност, и също така е важно за корабособствениците и техните ликвидатори на щети да търсят за всякаква възможна небрежност.
  
Небрежност на капитана и екипажа
  
Обхватът на покритието на морска застраховка за действие по небрежност се определя от  Договора за морската застраховка и от Institute Time Clauses като приложение към застрахователната полица. Покритият риск по условията на застрахователната полица изрично е посочен в клауза 6.2.2 на Institite Time Clauses Hulls, неразделна част от застрахователна полица:
  
“6.2 Тази застраховка покрива загуба или повреди по застрахования
        обект, причинени от:
  1. небрежност на капитана, офицерите, екипажа или пилотите.”
По отношение на договора за морска застраховка, първичното покритие в повечето от случаите се осигурява от клаузата рискове на морето (морски рискове). Указания за интерпретация са включени в редица правила за конструкцията на полицата. Тези правила уговарят, че в морската полица “рискове на моретата” (морски рискове) означава случайни инциденти на море, но не включва обичайните действия на вятъра и вълните. Общо казано съдилищата интерпретират термина случайни като непреднамерени и не неизбежни. От тук действията на небрежност по дефиниция не са преднамерени и не са неизбежни и следва, че небрежността е един вид случайност, която може да доведе до загуба по смисъла на клаузата “рискове на моретата”.
Типични случаи, в които възникват искове по тази клауза от небрежност на екипажа (включително небрежност на капитана) са сблъсквания, засядания, потъване, ремонт извършен от екипажа. Известен случай в канадското право е с конвертирана баржа, която се използвала за научно-изследователска работа и потънала вследствие на забравен отворен клапан от член на екипажа. Съдът е дал следното обяснение: “Където има инцидентно навлизане на задбордна вода в кораба, то има prima facie загуба от риск на морето. Инцидентът може да съдържа акт на небрежност като неправилна работа с клапан или отвор в тръба, направен по случайност, или навлизането на вода поради лошо време, или навлизането на вода от висока вълна през отверстия, които обикновено не са изложени на заливане със задбордна вода. Това са малка част от примерите на случайно нахлуване на задбордна вода в корпуса на кораба.”
Да се разследва дали небрежността е само непряка причина или доминираща причина за произшествието може би не е винаги най-подходящият способ за подход към изясняването на причината включваща небрежност. Много по-уместно е да се разглежда небрежността като част от верига от събития заедно допринасящи към случайното действие на застрахования риск. Вече беше отбелязано, че случайността е съществен елемент на рисковете на морето като категория на застрахованите рискове, както и че небрежността е фактор, който позволява произшествието да бъде прието като случайно причинено.
Въпреки че небрежността на екипажа се покрива като цяло от клаузата “рискове на моретата”, в определени случаи, ако корабособственикът изпрати своя кораб в морето с неправоспособен екипаж, може да има отказ от покриване на рискове.
  
Клауза Inchmaree
  
Обичайно морските застраховки покриват разширение на клаузата за небрежност на екипажа и това разширение често се нарича клауза Inchmareе. Това е покритие за инциденти при товарене/разтоварване, експлозии, скъсване на валове, разместване на товар. Същевременно покритието по тази клауза включва дейности, по които корабособственикът има контрол и това изисква проява на дължима грижа от негова страна, което е залегнало като условие по полицата и неизпълнението му може да даде право на отказ.
Тъй като е трудно за застрахователя да докаже липсата на дължима грижа на корабособственика на цяла флотилия, въпросът е решен като е уточнено, че представител на корабособственика са суперинтендантите и  бреговия персонал на застрахования.
Понеже клаузата Inchmaree за небрежност има изискването за дължима грижа на застрахования, то за него е по-лесно да предяви иск за небрежност, дължащ се на рисковете на моретата.
  
Небрежност на корабособственика
 
Морската застраховка дали покрива или не покрива небрежността на корабособственика, за разлика от небрежността на екипажа (включително на капитана), зависи от самия иск и начина по който е предявена претенцията. Следва да се отбележи, че собственикът, дори и да притежава дял в собствеността на кораба, ако работи като капитан или е член на екипажа, няма да бъде разглеждан като корабособственик. И обратното – капитан или член на екипажа, даже и да има дял в собствеността на кораба, няма да бъде изключен, ако не е налице дължима грижа от корабособственика.
Например небержността на корабособственика да набере компетентен екипаж е основание за отказ, както и пропуска да осигури капитана с “Информация за устойчивост на кораба” или при проверката за наличие на скрит дефект.
 
Рискове на моретата, покрити по небрежност на корабособственика
 
По отношение на загубите, покрити по клаузата “рискове на моретата”, обикновено полиците не включват специално покритие за корабособствениците, така както се прави това за екипажа, юридическите аспекти на интерпретациите на застрахователните правни документи установяват в повечето случаи, че небрежността от страна на застрахования не освобождава застрахователя категорично от отговорност при проява на липса на дължима грижа от застрахования, тъй като целта на застраховката е да предпазва от проява на небрежност от корабособственика. Изключението е при проява на преднамерено лошо ръководене от застрахования. Въпреки това съдилищата употребяват много внимателно тази хипотеза в частта й на проява на груба небрежност, когато например застрахованият кораб е бил съзнателно увреден или потопен от собственика или с мълчаливото му съгласие. Това е в съответствие с дискутираното по-горе и по-точно значението “случаен” означава “непреднамерен”. Други случаи, когато небрежността на корабособственика може да доведе загуба на покритието по клаузата за рискове на моретата включват:
  • нарушение на изискването корабът да е мореходен в началото на рейса;
  • изпращане на кораба в немореходно състояние със знанието на корабособственика.
Друг пример за ограничено покриване на щета е когато корабособственика нарушава задълженията си да преприеме действия, за да минимизира загуба или щета, която вече е настъпила. Също така липсата на мерки да се спаси кораб, който е заседнал, или мерки за потушаване на пожар, който вече е възникнал. Независимо от това, следва да се отчита, че съдилищата не поставят прекомерни изисквания към моряците, действащи добросъвестно при аварийна ситуация.
  
От представените по-горе изключения е видно, че морската застраховка “Корпус и Машинария” (H&M) дава широк обхват за небрежност на борда на кораба, причинена от екипажа (включително от капитана), а така също и от корабособственика. Съобразно с това при подготовката на искове по морски застраховки корабособствениците не трябва да минимизират или скриват проява на небрежност. На каробособствениците и техните екипажи трябва да се напомня, че целта на морската застраховка е да обезпечава покритието на морските загуби, причинени случайно и непредвидено, включително при проявена небрежност на борда на кораба.
 
Назад [ 12 ] Напред
Рибка
Морски бизнес каталог
Очаквайте в новия брой
Няма записи
Сп. "Морски Свят"
ИЗДАТЕЛСТВО МС
Варна, ул. Цар Симеон I, № 6, вх. Б, ет. 1, ап. 9
тел./факс: 052/ 603 640
e-mail: morski.sviat@mail.bg
morskisviat@gmail.com
prostori@gmail.com

Първият брой на Морски Свят
излиза през октомври 1986 г.
5723925

www.prostori.com
The Marshall Islands Registry

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.