Кораб
Издание
Корица на сп. Морски свят
Търсене
Съдържание
www.knigi-varna.com
Статии
Стратегии
Нов курс в корабостроителната индустрия
с CATIA Shipbuilding 
   
copyright
Фирма Хайкад Инфотех ООД

Въведение
Търсенето на кораби във всички краища на света от години се увеличава и е основна движеща сила за цялата корабостроителна идустрия. Увеличаващото се благосъстояние, търсенето към околосветски пътувания и увеличаването на броя на хората по света в пенсионна възраст направи например пътуванията с круизни кораби, водните спортове и яхтинга по-популярни от всякога. Търсенето към търговски и обслужващи кораби, които доставят стоки, поставят комуникационни кабели, фериботи, рибарски кораби, ледоразбивачи и спасителни кораби нараства също изключително бързо.
Голямото търсене на кораби довежда в последните години и до нарастване броя на корабостроителните компании по света. Ето защо корабостроителите трябва да се изправят пред повишеното търсене, но и предлагане на плавателни съдове с нова бизнес стратегия. За да успеят да променят успешно модела си на работа и да рационализират процесите от инженеринга до производството прогресивните корабостроителници и проектантските фирми трябва да съчетават иновативни практики и модерни софтуерни технологии за Виртуално проектиране, Дигитални симулации и Управление на Жизнения Цикъл на продукта (Product Lifecycle Management- PLM). Независимо от това дали те произвеждат самолетоносачи, подводници, пътнически кораби, танкери, яхти, обслужващи кораби или компоненти за кораби, компаниите се нуждаят от високотехнологични софтуерни решения, за да симулират, организират и контролират развойните и производствените си процеси.
Търговски и пътнически кораби
copyright
Управлението на големи проекти и сътрудничеството на множество екипи са типична за корабостроенето днес. Перфектният синхрон между проектантския екип, корабостроителницата и доставчиците, понякога отделечени хиляди километри един от друг, липсата на грешки в комуникацията, работа винаги с най- актуалните данни, 3D модели и чертежи на кораба или съоръжението, са възможни само при употребата на съвременни системи за Управление на Жизнения Цикъл. Тяхната употреба е неизменна част от развойния и производствения процес на най- успешните корабостроителни компании по света. Факторът време за изпълненение на проекта и изграждане на кораба са от решаващо значение, за да бъде възложен даден проект. Това е причината да се търсят всякакви възможност за ефективна организация на развойния и производствения процес. Един от начините за постигане на бързи резултати е да се търси цялостна оптимизация на процесите чрез подходящи софтуерни решения за Виртуално проектиране, Дигитална симулация и Управление на Жизнения Цикъл, като броя на корабостроителниците и проектантските компании, които залагат на тези прогресивни технологии нараства изключително бързо.

copyright
Военни кораби и подводници
Независимо от това, че проектантските бюра и корабостроителниците създаващи военните кораби и подводници не работят в условията освободени пазари на услуги, те също са подложени на изискванията за подобрение на характеристиките на плавателните съдове и снижаване на тяхната себестойност, както и съкращаване на времето за доставка на плавателния съд. Все още за много правителства строителството на военни кораби се явява държавен приоритет за обновяване на отбранителните сили въпреки силно снижени бюджети. Спазването и контрола на стандартите за безопасност още в процеса на разработка на плавателни съдове за военноморския флот е възможно чрез предоставяне на тези стандарти на целия проектантскти екип в единна база данни. За да реагират адекватно на тези разнообразни изисквания и повишената комплексност, корабостроителите прилагат усъвършенствани софтуерни решения и употреба на модерни методи на работа.
Модерни методи за управление на корабостроителни заводи чрез Управление на Жизнения Цикъл (Product Lifecycle Management)
copyright
Развойната дейност и производственото планиране в рамките на големи проекти в корабостроителници с голям брой сътрудници днес променя изцяло облика на работа на ръководния персонал. Достъп до данни в реално време, предоставяне на корабните стандарти и спецификацията на корабособствениците на разположение на целия проектантски екип, гарантиране на пълната липса на грешки поради работа с неактуални данни, улесненяване на сътрудничеството с доставчиците, навременния анализ на евентуални проблемите и взимане на точни и правилни решение са само част от задачите на ръководителите на корабостроителни предприятия. Изключително времеемката задача за управлението на цялата корабна документация като; изисквания и технически спецификации, наблюдение и управление на проекта, осигуряване на съгласуваност днес се поема от модерни софтуерни системи за Управление на Жизнения Цикъл (Product Lifecycle Management- PLM). PLM (Product Lifecycle Management - Управление на Жизнения Цикъл на Продукта) е метод на работа, при който данните създадени в процеса на проектирането, производството и сервиза на продукта до неговото рециклиране се записват, управляват и извикват в единна база данни. PLM представлява стратегия, която се внедрява с помощта на подходящи технически и организационни мероприятия.
Едно от най разпространените решение за Управление на Жизнения Цикъл в корабостроенето е ENOVIA. Чрез ENOVIA e възможно в реално време да се проследи състоянието на изпълнение на отделните задачи в проекта, да се увеличи степента на хармонизиране на обмена на информация между корабособственик, проектант, изпълнител и сертифицираща служба на базата на единна информационна база данни, до която след даване на права може да има достъп всеки участник в проекта, дори той да е отдалечен на хиляди километри.
Съвременни инженерни процеси за проектиране на плавателни съдове
От теоритичния чертеж на кораба до детайлното проектиране на корабната структура и на отделните възли на кораба, установяването на разположението им, опроводяването, окабелявенето и създаването на жилищни помещения за екипажа днес се разработват първоначално в тримерното пространство. Одобрявено на отделните етапи на проектиране и изграждане на кораба става на базата на 3D модели и изведените от тях чертежи.
copyright
copyright
С CAD програмата за Виртуално проектиране CATIA е възможно изграждането на точен тримерен макет на кораба във виртуалното пространство, който може да бъде използван за провеждане на симулации на характеристиките на отделните компоненти на кораба, тяхна взаимна поносимост, възможността за сервизиране чрез симулации на монтаж и демонтаж. Математическият модел залегнал в основата на CATIA и модерните специализирани надстройки на това програмно решение и вградените модерни функции позволяват безпроблемно създаване на много хиляди компоненти на дадена сглобена единици разработени едновременно от голям брой проектанти, тяхното сглобяване в единен продукт и виртуалната проверка на цялата сглобена единица.
Проектиране на системи и инсталации
copyright
Проектирането на системи и инсталации в кораба днес заема голяма част от цялостното време за проектиране. Към проектирането на инсталации спадат; маршрутизация на тръбни инсталации, климатизация, окабеляване. Отделните части на дадена инсталация се създават паралелно като в крайната фаза се обединяват в единна система, като се проверява нейната завършеност или се симулират нейните характеристики чрез провеждането на флуидни или термофлуидни симулации изцяло в работната среда на CATIA.
За да бъде изградена дадена инсталация правилно от първият път, но и за да се намалят разходите за нейното проектирането и производство, CATIA притежава мощни инструменти за запазване и управление на познанието (CATIA Knowledgeware). Конкретното приложение на запазването на познанието в CATIA дава възможност за улавяне и повторно използване на стандарти, добри корабостроителни практики, като и общовалидни конструкционни принципи в нови конструкции.
Ефективност в управлението на доставчиците
Доставчиците на проектантски, инженерингови услуги, както и класическите доставчици на компоненти и възли, са от съществено значение за успеха на всеки корабостроител. За да е възможно в рамките на даден проект доставчиците да работят като неразривно свързано звено с корабостроителя без да се губи` време и при пълен контол на информацията по веригата доставчик- корабостроителница, са нужни системи за управление на информацията. Като решение за Управление на Жизнения Цикъл ENOVIA PLM предоставя възможности за управление и контрол на процеса на доставките. Доставчиците получават регулиран достъп до възложените им технически задания, стандарти и изисквания на корабособственика и корабостроителницата. Чрез ENOVIA PLM съвместната работа се опростява и ускорява като се ограничава значително броя на грешките и забавянията поради липса или предоставяне на грешни данни. В ENOVIA PLM корабостроителите ще открият сигурен помощник в процеса на запитване и избор на доставчици, чрез определяне на ясни критерии за възлагане зададени в ENOVIA PLM и прозрачни за ръководители и участници в проекта правила, като и сравнимост на резултатите от офертите на отделните доставчици.
copyright
Виртуално планиране и управление на производствения процес
В модерните корабостроителници все по-често могат да бъдат открити въведени системни решения за виртуално производствено планиране. То се извършва с програмни продукти, които работят изцяло на базата на тримерно представени модели. За проверка на всяка стъпка от производствения процес за изграждане на кораба CATIA работи в пълен синхрон с програмата DELMIA. В DELMIA е възможно създаването се цялостен тримерен модел на производствената площадка или на цял производствен цех, на произвежданата сглобена единици и дори виртуални модели на работещите хора. Този подход на планиране, поради пълната му ориентация към цифрово представени модели, е познат като Цифрово производство (Digital Manufacturing).
copyright
В DELMIA е възможно да се симулират и автоматизират производството и производствени процеси в рамките на интегрирана платформа за сътрудничество. Поддържа се целият процес на корабостроителното производство от рязане на стоманените листовете за направата на корпуса, изработката на отделни детайли, сглобяване и монтаж на критични компоненти, преоборудване, монтирането на главния двигател, както и други процес в сухите или плаващите докове. В DELMIA резултатите от симуалцията директно могат да послужат за производствено планиране на строителството, валидиране на графиците за завършването на отделни задания, рационализация на последователността на извършване на отделните операции, оптимизирането на потока на материали, ресурси и използването на наличните пространства. Богатият набор от инструменти в DELMIA за проиграване и оценка на различни варианти за монтаж на критични компоненти на кораба в първоначален етап на работа на проектантския екип, дава възможност да се оценят и множество варианти, да се подбере този, който изисква най-малко време, човекоресурс или допълнително обурудване в дока. Провежданите паралелно производствените симулации се съобразяват от проектантския екип на етап, на който конструкцията на кораба все още може да бъде променена. Синхронната работа между Производствено планиране в DELMIA и Виртуалното проектиране в CATIA дават чувствително съкращаване на времето за предаване на кораба и ограничават до минимум броя на грешките.
Проектиране и изграждане на яхти
В проектирането на лодки, малки и големи яхти произведени по поръчка от съществено значение са факторите външен и вътрешен дизайн, както и функционалност. Работата на проектанта в изключително малки пространства, интеграция на механични съоръжения, жилищни помещения и спазване на зададените естетически параметри на повърхностите от дизайнера са задача, която може да бъде решена единствено с мощни CAD решения.
copyright
При проектирането и производството на яхти е нужен също така опростен процес на производствено планиране, който да може да бъде реализиран изцяло на базата на данните в 3D CAD системата с цел избягване на грешки и загуба на време. CATIA предлага пълна интеграция на модулите за проектиране на яхтата, изготвяне на детайлите на отделните компоненти и възли, тяхното виртуално изпитване и симулация, както и подготовка и прогнозиране на производствения процес.
copyright
Чрез използване на целия инструментариум на CATIA за проектиране изцяло в многоплатформен дигитално изграден 3D макет, който включва структура на корпуса, отръбяване, електрически системи и механично оборудване, яхостроителя е в състояние да гарантира предварително, че яхтата, може да бъде построена по зададените технически изисквания, позволявайки по този начин по-добър контрол на рентабилността и намаляване на времето и разходите за производство. Автоматичното извличане на чертежи, доклади и характеристики на материалите от дигиталния макет помага за намаляването на грешки и гарантира съгласуваност на версиите на моделите.
Kонтакти
Хайкад Инфотех ООД
Генерален представител на фирма
Dassault Systemes и продуктите CATIA
ENOVIA Smarteam в България
Ул. " Мария Кюри" 1А
4000 Пловдив
Ел. поща: contact@haycad-infotech.bg
Тел. 032 /940474
www.haycad-infotech.bg
 
Назад [ 9 ] Напред
Рибка
Морски бизнес каталог
Очаквайте в новия брой
Няма записи
Сп. "Морски Свят"
ИЗДАТЕЛСТВО МС
Варна, ул. Цар Симеон I, № 6, вх. Б, ет. 1, ап. 9
тел./факс: 052/ 603 640
e-mail: morski.sviat@mail.bg
morskisviat@gmail.com
prostori@gmail.com

Първият брой на Морски Свят
излиза през октомври 1986 г.
5704879

The Marshall Islands Registry
www.yachtsbg.com

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.