Кораб
Издание
Корица на сп. Морски свят
Търсене
Съдържание
Solvay Sodi
Статии
Документи
Дирекция “Морска администрация” – Варна 
   
copyright
К.д.п. ВАЛЕНТИН ЕНЧЕВ
директор дирекция "Морска администрация - Варна", капитан на пристанище Варна от 3 януари 2011 г.
К.д.п. АЛЕКСАНДЪР ПЪРВАНОВ
началник отдел "Квалификация и регистрация на морските лица" - 50 години отдадени на корабоплаването, неговата сигурност и дългогодишна всеотдайна работа за утвърждаването на България като морска държава

Резултатите от изпълнение на възложените функции на агенцията през 2010 са както следва:
1. В областта "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели" са извършени следните дейности:
Вписвания в регистъра на корабите
а) вписани кораби в регистъра на кораби:
Извършена е регистрация на 194 морски плавателни съда и 127 вписвания на промени в регистъра на корабите. Максимално е съкратен срокът за издаване на документи във връзка с регистрацията, промените във финансовия статут и собствеността на плавателните съдове. На основание нова регистрация и промяна на собственост през 2010 г. са издадени 25 бр. актове за националност и 568 бр. позволителни за плаване.
На основание промените в КТК, влязлата в сила нова "Наредба за плаванeто и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Р. България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършването на водно-атракционни услуги с тях" (ДВ бр. 99/15.12.2009 г.) и промените в Наредба № 1 за вписване в регистъра на корабите и Наредба № 5 за корабните документи започна регистрацията на джетове и съгласуване разполагането на водни бази по плажната ивица на Р. България. За сезон 2010 г. бяха вписани в регистъра на пристанище Варна 74 бр. джетове и беше съгласувана експлоатацията на 21 водни бази.
б) заличени кораби от регистъра на корабите: отписани са общо 25 бр. малки и големи кораби.
1.2. Преглед и измерване на кораби
а) измерване на кораби:няма;
б ) извършване на прегледи на български кораби за заверка или издаване на корабни документи:
Тази дейност се обуславя от изискването всички кораби да отговарят на определени в различни международни и национални документи технически норми. Това съответствие се удостоверява със съответен документ. Извършени прегледи на:
- 27 бр. морски плавателни съдове от крайбрежно плаване;
- 12 кораба, извършващи задгранично плаване;
- 1243 малки плавателни съдове.
copyright
Издадени са 422 конвенционални сертификата на кораби от международно плаване, 18 документа на големи кораби, извършващи крайбрежно плаване, и 31 бр. са заверени. При извършване на прегледите инспекторите от отдели ПОРКК са констатирали незначителни несъответствия между действителното състояние на кораба и изискваното такова. Няма извършен цялостен преглед, при който да няма вписани забележки в рапортите от прегледите. Основните слабости се заключават в недобро поддържане на противопожарното и спасителното имущество (около 50% от забележките), както и по отношение поддържане на необходимата чистота в машинно отделение и санитарно битовите условия на корабите (около 25%), а останалите констатирани несъответствия са по отношение на радио оборудването и изискванията на MARPOL конвенцията. Корабните документи са заверявани и издавани след отстраняване на тези забележки.
През отчетната година упълномощените организации са извършили 9 прегледа на кораби от международно плаване.
в ) прегледи на системата за управление на безопасността и опазване морската среда от замърсяване на кораби и компании: 26 прегледа на кораби и компании от служителите на дирекцията, което включва 11 компании и 15 кораба. ДМА - Варна, e извършила 1 преглед на кораб, съгласно системата за управление на безопасността и опазване морската среда от замърсяване по оторизация на флаговата администрация на Малта.
г ) извършени прегледи, съгласно ISPS Code : прегледани 14 кораба. Издадени са и са заверени съответните документи, съгласно извършените прегледи.
1.3. Контрол на български кораби в наши и чужди пристанища
а) контрол на българските кораби в наши пристанища (Flag State Control): 40 флагови инспекции
С цел подобряване техническото състояние на българските кораби след освидетелстване, на основание Разпореждане № 89 на изпълнителния директор, се извършват периодични проверки. Този контрол се извършва от служители от отдел ПОРКК. При констатиране на несъответствия на действителното с изискваното състояние на кораба, корабите биват задължавани да отстранят преди отплаване нередностите, които могат да доведат до задържането им в чужди пристанища при проверка по реда на държавния пристанищен контрол.
б) контрол на българските кораби в чужди пристанища (Flag State Control): 6 флагови проверки
С издаването на Разпореждане № 89/2004 г. се определи редът за извършване извънредни прегледи на български кораби, задържани по реда на държавния контрол в чужди пристанища (за 2010 г. са извършени 5 извънредни прегледа на задържани кораби в чужди пристанища), включително установяване на причините, предприемане на коригиращи действия и налагане на наказателни мерки.
1.4. Проверки по искане на други ведомства
Продължиха проверките по постъпилите над 1200 бр. искания от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и от Националната агенция по приходите. Проверени са в регистъра на корабите, по искане на Сметната палата над 7000 лица (от общо 10 000 по списък), за които тези институции извършват проверки. След извършване на проверката са предоставени исканите данни. Извършени са и 368 справки-извлечения от регистъра на корабите за лица и фирми.
2. В областта "Квалификация и регистрация на морските лица" са извършени следните дейности:
2.1. Поддържане на регистър на морските лица
В ДМА - Варна, се поддържа "Регистър на морските правоспособни лица" на хартиен и електронен носител. Регистрите са безсрочни. В регистъра на хартиен носител се вписват всички морски правоспособни лица, водени на отчет в дирекцията, с изключение на лицата, притежаващи правоспособност "Водач на плавателен съд до 20 БТ по море", за което се водят отделни регистри - на хартиен и електронен носител. В регистрите се съдържат записи на лични данни, данни за образование, преминати курсове за допълнителна и специална подготовка, издадени документи като свидетелства, моряшки паспорти и моряшки книжки. Прави се запис и за командироване и откомандироване на лицето на/от кораб с данни на кораба, заеманата длъжност, продължителност на плавателния стаж. Картоните се подържат и съхраняват 70 години.
Участие на служители от отдела в изпитните комисии за провеждане на редовните изпитни сесии в Бургас.
Участие на служители от отдела в изпитните комисии за провеждане на държавните изпити в Техническия университет - Варна, ВВМУ"Н. Й. Вапцаров" и ВМГ "Св. Николай Чудотворец".
Извършени са 106 проверки на учебните заведения и центрове за присъствието на курсистите и спазването на обявените графици при провеждане на учебните занятия в курсовете за специална и допълнителна подготовка, за което са съставени съответни протоколи.
През годината всички служители от отдела са участвали активно в провежданите мероприятия с вътрешно и международно значение, като по-важни от тях са:
- Проведена среща с ръководството на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" по повод участието на служители от отдела, като членове на изпитните комисии за държавните изпити;
- Извършени проверки на МТБ на фирма "Сапко - С. Е." ЕООД, ЕТ "Капитан Йорданов", фирма "Варна Марийн", фирма "Зуна" ЕООД, ЕТ"Ригел 55", Варненски морски клуб и фирма "Северна корона" ООД - всички от Варна, за провеждане на подготвителни курсове за правоспособност "Водач на кораб до 20 БТ по море";
- Участие на служители от отдела като членове на комисиите, извършили проверка на материално-техническата база и учебния процес на Технически университет - Варна, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", ВМГ "Св. Н. Чудотворец", Български морски квалификационен център - Варна, и ПГМКР "Св. Никола" - Бургас, провеждащи обучение по морски специалности, водещи до придобиване на правоспособности по STCW и подготовка на IMO моделни курсове;
- Изготвени анализи от началника на отдела за проведените редовни и извънредни изпитни сесии за правоспособности на морските лица за първото и второто полугодие на 2010 г. във Варна.
Служителите от отдела са участвали активно във всички мероприятия, провеждани в администрацията и въпреки голямото натоварване са се справяли успешно и своевременно с всички трудности, възникнали в процеса на работа.
2.2. Издаване на документи на морските лица - моряшки паспорти, моряшки (служебни) книжки, свидетелства за правоспособност и потвържденията им, свидетелства за специална и допълнителна подготовка, удостоверения за плавателен стаж, и др.:
- 2064 свидетелства за правоспособност за работа на море;
- 9699 свидетелства за специална и допълнителна подготовка;
- 2576 удостоверения за плавателен стаж;
- 3648 бр. моряшки паспорти и 423 бр. моряшки/служебни книжки;
- 938 бр. екипажни списъци;
- 18 985 вписвания в моряшките паспорти и моряшките книжки на записките за командироване и откомандироване от кораб на морските лица;
- 258 бр. протоколи за оценка на дневници за практическа подготовка на стажанти (корабоводители и механици);
- 836 бр свидетелства за "Водач на кораб до 20 БТ по море" само за ДМА - Варна, и още 1540 от другите дирекции на ИАМА.
2.3. Провеждане на изпити за придобиване на правоспособност.
- 2 редовни изпитни сесии за корабоводителски и 2 редовни изпитни сесии за технически правоспособности във Варна;
- 8 извънредни сесии за корабоводителски и технически правоспособности, включващи изпити и за правоспособностите "Капитан на влекач" за неограничен район и за местно плаване, "Пилот", "Шкипер на кораб - с неограничен район и в местно плаване", "Корабен рулеви" и "Палубен боцман";
- 30 изпита за правоспособност "Водач на кораб до 20 БТ по море" и 27 за "GMDSS" оператори;
- Изпитани са общо 1731 морски лица за придобиване и потвърждаване на правоспособности, като са съставени съответно 59 бр. общи изпитни протоколи.
2.4. Верификация (потвърждаване на автентичността) на документи - извършени 65 справки за валидността на документи и дадени консултации на морски лица по различни въпроси.
3. В областта "Контрол на корабите в пристанищата" са извършени следните дейности:
3.1. Контрол на чуждите кораби в българските пристанища (PSC)
Във връзка с дейността по PSC ДМА - Варна, извършва проверки на чужди кораби, посещаващи българските пристанища, и при констатиране на несъответствия предприемат предвидените мерки, съгласно международните документи за държавен пристанищен контрол. PSC се извършва от инспектори, съгласно изискванията на Резолюция А.787(19) на Международната морска организация и Наредба № 12 за прегледите по реда на държавния пристанищен контрол. За отчетния период жалби по отношение проявен субективизъм или неправомерни действия на инспекторите не са получавани. При всяко задържане на кораб са информирани администрацията на държавата на знамето, класификационната организация (когато е необходимо) и Международната морска организация. Извършени са 259 проверки на индивидуални кораби, посетили пристанище Варна (за 2009 г. техният брой е бил 263). Задържаните кораби за отстраняване на забележки през отчетната година са 18 (за 2009 г. са 17).
3.2. Контрол на товарните операции и заверки на товарни планове - заверени 479 товарни плана.
4 . В областта "Контрол и опазване на морската среда от замърсяване" са извършени следните дейности:
Успешно се прилагат изискванията на Наредба № 15 за осъществяване на контрол на корабите по отношение сдаването и приемането на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и остатъци от товари, в изпълнение на Директива 2000/59/ЕО. В съответствие с тези нормативни документи инспекторите от отдел КОМСТС са осъществили общо 489 проверки на корабите, които се равняват осреднено на 25 % проверени кораби за 2010 г. от общия брой кораби, посетили пристанищата под юрисдикцията на ДМА - Варна, и подлежащи на проверка за съответствие с гореспоменатите документи (1953 кораба). Заедно с инспекциите от страна на PSC (съгласно т. 2.2. от ПК 09-05) броят на проверените корабите възлиза на 748 (489 КОМСТС + 259 PSC), или на 38%.
copyright
През отчетния период инспекторите са извършили общо 258 проверки (огледи) за чистотата на акваториите в пристанищата, рейдовете и около кейовите места и общо 21 проверки по подадени в отдела сигнали за замърсяване на морската среда.
В резултат от горепосочените проверки не са констатирани сериозни случаи на замърсяване на морето.
Често обаче са наблюдавани малки по мащаб замърсявания с остатъци от насипни товари (предимно в пристанище Варна-запад). В тази връзка е сезирано ръководството на Пристанище Варна ЕАД и ДППИ - ТП "Пристанище Варна" за своевременно почистване и предприемане на по-строги екологосъобразни мерки в технологичните карти за обработване на насипни товари с цел недопускане на подобни замърсявания на морската среда в бъдеще. Получен е отговор, че са закупени предпазни платнища и се работи по актуализирането на технологичните карти.
По отношение на подаваните в отдела сигнали: голяма част от тях, след проверка на място, се оказват неоснователни (замърсяване не се наблюдава) или се касае за замърсяване в особено малки размери. В случаите на съмнения за брегови произход на действително замърсяване са своевременно сезирани РИОСВ и БДЧР.
Инспекторите от отдел КОМСТС са съставили общо 5 акта за административни нарушения, въз основа на които са издадени и 5 наказателни постановления, които не са обжалвани, глобите са своевременно платени.
По линия на европейската система за сателитен мониторинг на нефтеното замърсяване - системата CleanSeaNet на EMSA, през 2010 г. в отдел КОМСТС са получени и своевременно обработени 52 съобщения (Alert Reports). От засечените на тях общо 185 вероятни нефтени разливи, 58 са в отговорния район на Р България.
За всеки един докладван по CleanSeaNet вероятен нефтен разлив инспекторите от КОМСТС своевременно са провеждали нужния анализ и разследване - за определяне на опасността от причиняване щети (с цел своевременна подготовка на адекватни сили и средства за противодействие на нефтеното замърсяване) и за идентифициране на корабите-източници на замърсяване, като своевременно е изпращана обратна информация (Feedback Report) в EMSA.
И през 2010 г. в отдел КОМСТС успешно се прилага информационната система VTOPIS. Опциите на системата ефективно се използват за:
- ежедневно планиране на инспекциите на кораби;
- следене на корабния трафик в реално време с цел контрол на неправомерни действия от страна на корабите (напр. заставане борд-на-борд без разрешение за бункероване, необоснован престой на котвена стоянка № 1 на зимния рейд, предназначена за убежище при лошо време и т.н.);
- анализ на движението на нефтените петна, регистрирани в района под юрисдикцията на ДМА - Варна (опция GNOME на VTOPIS и продукт ADIOS2);
- анализ на корабния трафик в реално време, във връзка с обработването на информацията по CleanSeaNet, за определяне на кораб(и) като вероятен източник на замърсяване (GNOME);
- изготвяне на статистически справки по различни критерии за проверените от отдел КОМСТС кораби (брой кораби - по месеци, по години, по типове и т.н.);
- поддържане на бази данни за проверените от отдел КОМСТС кораби, за кораби-нарушители ("VTOPIS Black List"), за случаите на доказани замърсявания в отговорния район на ДМА - Варна, за разрешителните, издадени от ДМА - Варна (изготвени от отдел КОМСТС) за операции по бункероване, миене на части от кораби, частично опресняване на товарни марки и др.
- Изготвена е справка за дейностите на ДМА - Варна, като контролен орган на корабоплаването в сферата на опазването на морската среда от замърсяване, която е включена в годишния доклад по МАРПОЛ 73/78 на ИАМА за 2009 г. до IMO.
- Проведен е външен одит от страна на EMSA, във връзка с прилагането на Директива 2000/59/ЕО у нас (03 - 04.02.2010 г.). В тази връзка от инспекторите от отдел КОМСТС са изготвени детайлни статистически справки за дейността на отдела в периода 2004 - 2009 г., организирани и проведени са срещи с представители на други отговорни национални институции, посетени са пристанища за проверка на приемните съоръжения и пр.
- Изготвен е проект на официално писмо от ИАМА (от името на България) до EMSA с искане за допълнителен специализиран кораб за борба с нефтени разливи, който да е базиран в Черно море.
- По инициатива на ИАМА във Варна е проведено първото съвместно учение между Р България и EMSA за борба с мащабни нефтени разливи на море ("ВАРНА 2010" - 08 - 10.03.2010 г.) - за тестване на предоставените на нашата страна възможности за получаване на специализирана техническа и/или консултантска помощ от EMSA в допълнение към наличните национални и регионални ресурси за защита при подобен род бедствия. Подробен доклад (разбор) от проведеното учение, съдържащ и предложения за корективни мерки с цел актуализиране на аварийните планове на областно и национално ниво и повишаване степента на подготовка за адекватно и ефективно противодействие на нефтени разливи в българския морски отговорен район е изготвен в отдел КОМСТС на български и на английски език и изпратен до ръководството на ИАМА, до EMSA и до Черноморската комисия. Почти всички подготвителни дейности за това учение бяха поверени и отговорно изпълнени от инспекторите от отдел КОМСТС. Целият наличен инспекторски състав към този момент е бил ангажиран с подготовката на учението и на провелия се преди това одит от EMSA, което рефлектира негативно върху останалите регулярни дейности на отдела (т.напр. през м. февруари броят на проверените от КОМСТС кораби е 0).
- Изготвено и изпратено в ИАМА е експертно становище по проекта на "Наредба за опазване на околната среда в морската среда", целящ въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива 2008/56/ЕО за създаване на единна европейска рамкова политика за морска стратегия.
- Изготвени са заявки-предложения за основна ревизия на работни процедури на отдел КОМСТС от СУК на ИАМА (ПК 09-04; ПК 09-01 и ПК 09-05); изготвен е и проект на инструкция за работа със системата CleanSeaNet.
- След предоставяне на оторизиран достъп до системата на ДППИ за информационно обслужване на морския транспорт, бе инициирано самообучение на инспекторите за работа с този пилотен продукт (юни 2010 г.). Системата се прилага успешно в отдел КОМСТС.
- Проведена е 10-дневна учебна практика на 4 студентки от I курс, специалност "Техника и технологии за опазване на околната среда и морето", Факултет по морски науки и екология при ТУ - Варна (02 - 13.08.2010 г.). Ръководители на практиката - Венета Георгиева и Константин Станкович, ст. инспектори в отдел КОМСТС. В допълнение към изнесените лекции е организирано посещение в ПЧМВ АД - Варна, за запознаване с бреговата пречиствателна станция, специализираните средства за борба с нефтени разливи и най-общо механизмите за по-нататъшно третиране на корабните отпадъци след събирането им от плавателните средства. На стажантките е предоставена в електронен вид информация за структурата и функциите на "Морска администрация", EMSA и IMO, за морското екологично право и др.
- В отдел КОМСТС е подготвен проект за комуникационно учение с европейския център за мониторинг и информация (MIC) - тест на комуникациите за оповестяване при мащабен нефтен инцидент и проиграване на процедурите за искане на международна помощ, вкл. на специализиран кораб за почистване на нефтени разливи на EMSA (учението е проведено от ИАМА на 25.11.2010 г.).
- Участие на инспекторите от отдел КОМСTС (и подпомагане на дежурните от МСКЦ по отношение на тяхното участие) в две комуникационни учения тип "BRAVO" по Регионалния авариен план за борба с нефтени разливи в Черно море (през март и през декември 2010 г.).
5. Търсене и спасяване
В Морския спасително-координационен център и на плавателните средства се осигурява 24 часово непрекъснато дежурство на смени по 12 часа. За поддържане в готовност за незабавни действия и провеждане на операции по търсене и спасяване ежемесечно се провеждаха плановите тренировки по търсене и спасяване (в МСКЦ и спасителните катери). По заповед на изпълнителния директор на ИАМА от ноември 2009 г. тренировките на море са преустановени, поради финансови причини.
copyright
МСКЦ участва в епизодa по търсене и спасяване от учението на Военноморска база Варна «ГАЛАТЕЯ 2010» - мрез май, на ВМС «Бриз 2010» през юли и при двете посещения на черноморската групировка BLACKSEAFOR във Варна през април и септември 2010 г., когато бяха проиграни епизоди по търсене и спасяване. Отделно от тези учения, през май и юли се проведоха тестови учения съвместно с ДППИ и Дирекция 112 за проверка на комуникациите на море и установяване на зони на радиомълчание на УКВ по крайбрежието ни. Резултатите от това учение показаха, че наистина по крайбрежието има зони на радиомълчание - под н. Галата, в района на р. Камчия, Шкорпиловци и около н. Емине, под н. Маслен нос, където основно средство за свръзка остават мобилните телефони.
През август бе планирано и проведено съвместно учение с НСО "Булсар" в района на пристанище Варна.
Получени и обработени са общо 251 сигнала за бедствие, от които ДЕЙСТВИТЕЛНИ са 167 сигнала, което представлява 66 % от общия брой (ФАЛШИВИ - 34%). Проведени са 26 спасителни операции, при които са спасени 58 души. Тенденцията за ЗАПАЗВАНЕ БРОЯ на получените сигнали (през 2006 г. - 113, 2007 - 108, 2008 г. - 126, 2009 - 113) е нарушена РЯЗКО - през 2010 г. - 251 (двойно увеличение), и увеличение броя на фактическите спасителни операции (за 2006 г. - 5, 2007 - 6, 2008 - 11, 2009 - 12). От таблицата е видно, че основният брой сигнали за бедствие са регистрирани в периода на летния сезон ( от май до октомври) - 192 бр. (около 80%).
През текущата година се случи един голям инцидент - сблъскването на два кораба на 11 мили югоизточно от н. Емине в системата за разделно движение източно от Бургас. За статистиката това е едва 2-ия такъв случай за последните 5 години.
От статистиката, водена в МСКЦ е видно, че инцидентите на море в основната си част (повече от 95%) са се случили в близост до брега (до 5 мили), към чието решаване са насочени основно нашите усилия, както и средствата за търсене и спасяване.
По-характерни инциденти, свързани с ангажирането на сили и средства от ИАМА, ВМС и Регионална дирекция Гранична полиция (РДГП) бяха следните:
- 24.03.2010 г. - рибарска лодка, обърната в устието на р. Камчия. На борда на лодката е имало двама човека. Изпратен е дежурният екипаж със спасителен катер "СПАСИТЕЛ 3". В района екип на ГЗ с водолази са извършили издирвателни действия за откриване на хората от обърната лодка. Хората бяха открити на следващия ден, удавени на брега, южно от района на инцидента.
- 08.06.2010 г. - яхта "Endelink", флаг Норвегия, с двама души на борда, остава без ход поради повреда в двигателя и поисква помощ. Вятърът я снася към о. Тома - района на н. Колокита. Изпратеният катер "Бургас" в 18:00 започва провлачване на яхтата. Няма пострадали.
- 23.07.2010 г. - рибарска лодка Нс 593, вследствие силен шквал се преобръща и потъва, екипажът от двама души пада във водата. Капитан на лодката е Иван Стоянов Димов от Несебър. Излъчени съобщения чрез Варна-радио до преминаващите кораби. Извършено търсене в района от катер "Спасител 2" на ИАМА и граничен катер 524, извършено търсене по брега от граничния наряд. Визуално и техническо наблюдение от постовете за наблюдение на Гранична полиция и ВМС, без резултат. В 01.30 двамата излезли с плуване на брега до с. Емона, изтощени, но без травми, и съобщили за излизането си на брега от кметството на РПУ - Несебър.
От получените и обработени действителни сигнали за инциденти се налага изводът, че за своевременно реагиране със спасителни катери, същите трябва да са развърнати на най-вероятните райони за инциденти (Шабла, Златни пясъци, Бяла - Обзор, н. Емине и южно от Созопол). В северния район се стигна до реализиране на идеята за съвместна работа с доброволчески организации и отдаването на катер на техни екипажи едва през юли, като за късмет катерът не бе използван в реална ситуация на инцидент. В южния район, след по-активна работа, катерите са отдадени на доброволци от Несебър, Созопол и Приморско, което много спомогна за реакция в тези райони. Особено активни са доброволците от Несебър, които участваха в операцията на 29 - 30.11. и тези от Приморско.
През настоящата година в дирекцията бяха разработени следните документи :
- проект на «Рамков документ за търсене и спасяване в БМОРТиС»;
- проект на «Концепция за развитието на дейностите по ТиС в БМОРТиС»;
- проект за Правилник за работа на Националния стратегически комитет/Комисия за ТиС;
- проект на "Оперативен план за ТиС в БМОРТиС";
- корегирани и ревизирани бяха всички процедури и документи по СУК.
За съжаление и тази година нищо от препоръките по туининг-проекта не бе изпълнено. Единствено в МСКЦ бяха изготвени и въведени в използване нова система за отчитане на инцидентите в БМОРТиС в табличен вид на Excel, калкулатор за определяне на постоянните течения и база данни на ACCESS за изготвяне на статистика по ТиС.
В началото на във Варна бе проведена 7-та конференция по ТиС на черноморските държави.
От специалистите в МСКЦ бяха предложени корекции в действащите документи по процедурите и въвеждането на нови документи, които за съжаление все още не са одобрени от ръководството на ИАМА.
Големи трудности срещаме по отношение състоянието на сградния фонд - западната стена на МСКЦ се руши, прониква влага, кабелите не са изолирани, подовата настилка (мокет) е крайно време да се замени с ламинат заради праха, който събира и др. битови проблеми.
6. Експлоатационна годност на пристанищата.
Издадени и преиздадени УЕГ. Направени предложения за ограничаване на експлоатацията .
През 2010 г. са издадени общо 3 удостоверения за регистрация на пристанища - на ПСП "Терем - КРЗ Флотски арсенал - Варна", ЯП "Корабостроител" и ПОТРЗ "ПЧМВ - Варна".
Извършени са общо 5 на бр. проверки по заявление за издаване на удостоверение за експлоатационна годност - на ПСП "Марианопол", ЯП "Балчик", ПСП "Булярд", ЯП "Тортуга Марина" и ПСП "Булпорт Логистика". Необходимата документация, протоколите и проверовъчните листове ПЕГ - 1 от проверките са изпратени в ИАМА за продължаване на процедурата по издаване на удостоверения за експлоатационна годност на тези пристанища.
През 2010 г. са извършени общо 40 текущи проверки по инфраструктура и 25 текущи проверки по технологичен процес на пристанищата и пристанищните терминали.
През април бяха извършени целеви проверки на всички мостици, понтони, буни и др. съоръжения, използвани за приставане на плавателни средства и не са част от регистрирани пристанища - общо 11 бр. (Доклад вх.№1466/20.04.2010 г.) .
За отчетния период са съгласувани общо 4 технологични карти (ТК). Регистърът на квалифицирана работна сила (базата данни за правоспособните лица, назначени от операторите за извършване на претоварни дейности) се поддържа в актуално състояние, извършват се проверки при текущ контрол на технологичен процес.
Извършени прегледи на техническото състояние на съоръжения с повишена степен на опасност .
В отдел ЕГП има годишен план за цялостната дейност по техническия надзор в район 14 на съоръженията с повишена степен на опасност , изготвен от районният инспектор. Планът е утвърден от директор на дирекция "Безопасност, ТН и ЗУТ" към МТИТС. Съгласно годишния план са извършени общо 147 на бр. проверки на съоръжения с повишена опастност и 7 на бр. съгласувания на документация.
Надзорен район 14 включва - пристанище ,,Варна-изток", пристанище ,,Варна-запад", пристанище ,,Леспорт", пристанище,, Балчик", пристанище ,,Одесос ПБМ ", ДП ,,Пристанищна инфраструктура"- териториално поделение - ,,Пристанище Варна", ДП ,,Пристанищна инфраструктура" - дирекция ,,УКТИОМРТ, ,,Български морски квалификационен център" и параходство ,,БМФ" ЕАД - Варна.
Всяко СПО, намиращо се в експлоатация, има издадено писмено разрешение от районния инспектор. Техническото освидетелстване и периодичните технически прегледи на СПО се извършва преди пускането в експлоатация, след ремонт или монтаж, както и по график утвърден от иректор на Дирекция БТНЗБУТ към МТИТС.
Отчет за дейността по одобряване на плановете за приемане и обработване на отпадъците .
Участие в съвместни проверки с инспектори от EMSA във връзка с плановете за приемане и обработване на отпадъци, извършени на пристанище "ПЧМВ", "Варна- изток" (на 10 к.м. - м/к "Антей" ) и яхтено пристанище "Балчик" на 04.02.2010 г.
Участие в заседанията на Басейнов съвет към Басейнова дирекция.
Извършени общо 21 проверки на изпълнението на плановете за приемане и обработване на отпадъци на пристанищата .
За отчетния период одобрените от ИАМА планове за приемане и обработване на отпадъци на пристанищата са общо 4 на бр.
Всяко тримесечие е събирана информацията по чл. 11б, ал. 5 на Наредба № 9 (случаи на заявени несъответствия на пристанищни приемни съоръжения) и по чл. 11ж, ал. 4 (случаи на освобождаване от заплащане на такси за приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност) .
Поддържане и актуализация на държавните пристанищни регистри .
Вписани промени в Регистъра на пристанищата на Република България за пристанище за обществен транспорт с регионално значение "ПЧМВ - Варна", съгласно Заповед № 2028/28.12.2009 г. на изпълнителния директор на ИАМА.
Вписано в Регистъра на пристанищата на Република България яхтено пристанище "Корабостроител", съгласно Заповед № 2040/30.12.2009 г. на изпълнителния директор на ИАМА.
Вписано в Регистъра на пристанищата на Република България пристанище със специално предназначение "ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна", съгласно Заповед № 638/31.03.2010 г. на изпълнителния директор на ИАМА.
Актуализирана е информационната база данни на пристанищата в Регистъра на пристанищата на РБ, съгласно изпратените приложения от пристанищните оператори и собствениците на пристанища. Регистърът е приведен в съответствие с новите изисквания на Наредба №19/09.12.2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България. Съгласно данните в регистъра е събрана годишната акваториална такса от пристанищните оператори и собствениците на пристанища, в изпълнение на Гл. 2 чл. 83 к от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на MT ИТС.
Мероприятия във връзка със сигурността на пристанищата, отбранително-мобилизационната подготовка и др.
Участие на инспектор от отдел ЕГП в семинар за действия при бедствия и аварии на 25 и 26.02.2010 г. в Община Варна.
Разгледани, изготвени становища и придвижени по процедура плановете за действия при бедствия и аварии на ПСП "Булярд" и ПСП "Булпорт Логистика".
През отчетния период, инспектори от отдел ЕГП взеха участия във всички състояли се, редовни заседания на пристанищните съвети за сигурност на пристанищата и пристанищните терминали, които са под юрисдикцията на дирекцията. Съгласно изискванията на Наредба № 53/ 02.07.2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата редовни заседания на пристанищните съвети за сигурност се извършват на всеки 3 месеца.
Съгласно изискванията на Наредба № 53/02.07.2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата, през 2010 г. бяха извършени текущи проверки по прилагане на плановете за сигурност на пристанищни терминали "Леспорт", "Петрол", "ТЕЦ Езерово" и "Балчик" и пристанище с регионално значение "Одесос ПБМ".
Участие в проверка по прилагането на плановете за сигурност на пристанищата в изпълнение на заповед №1610/21.09.2010 г. на изпълнителния директор на ИАМА.
Участие в съвместна с представители на US Coast Guard проверка на сигурността на пристанищата.
Извършени оценки на сигурността на ПСП "Марианопол", ПСП "Булярд" и пристанищен терминал "Балчик", част от ПОТНЗ Варна.
Извършени оценки на сигурността, с цел заверка на удостоверенията за съответствие, съгласно чл. 84б, ал. 3 от Наредба № 53/02.07.2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата на ПОТРЗ "Одесос ПБМ" и пристанищни терминали "ТЕЦ Езерово", "Фериботен комплекс - Варна", "Варна-изток", "Варна-запад", "Пасажерски терминал - Варна", "Леспорт" и "Петрол", части от ПОТНЗ - Варна.
Участие в проведеното учение по сигурността на ПОТРЗ "ПЧМВ" .
Участие в проведеното общо учение по сигурността на Пристанище Варна.
Участие в планиращите конференции и работн a среща, организирани от ВМС на РБ, във връзка с провеждането на международното военноморско учение " BREEZE / CERTEX 2010".
Статистическата информация за броя на корабите посетили пристанищата в район Варна за обществен транспорт и информацията за сухопътните транспортни средства се изпраща ежемесечно до отдел "Пристанища" в ИАМА. Статистическата информация за дейността на яхтените, рибарските и пристанищата със специално предназначение и формулярите за финансовата дейност и Е-труд и справка за обработените количества товари и получени приходи (за пр истани щата за обществен транспорт) се изпраща на 3 месечие в отдел "Пристанища" ИАМА. Периодично се изготвят статистически анализи и се изпращат в ИАМА. В отдел ЕГП са събирани данните за обработените товари по море и река от четирите териториални дирекции на ИАМА. От събраните данни са изготвяни тримесечни и годишни справки по образци на ЕВРОСТАТ и са предавани към тях чрез НСИ.
8. Финансово-икономическа дейност
Обслужване на корабособственици, корабни агенции и морски лица чрез оформяне на първични документи във връзка със събиране на приходи по Тарифа №5 на МТ общо, 3490бр. Подготвени данни за издаване на удостоверения за пенсиониране в т.ч. УП-2 и УП-3 - общо 53 бр.
Извършени периодични инструктажи на служителите от отдела за 2010 г., съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Предприети действия по уточняване размера на дължимите суми за такса битови отпадъци през 2011 г. за декларираните имоти на ДМА - Варна.
Изготвени и предадени преписки на ТД НАП - отдел "Принудително изпълнение" - Варна, за принудителното събиране на влезли в сила наложени глоби по издадени наказателни постановления.
Изготвена обобщена заявка за обучение на служителите от ДМА - Варна, през 2010 г.
Участие в подготовката по провеждане на международно учение съвместно с EMSA за предотвратяване на последиците от мащабни нефтени разливи в морето и 7-та конференция по ТиС на черноморските държави.
Предприети действия по извършване на оглед в учебна база Болата, относно проблеми с ел.инсталацията, събиране на оферти за обследване и отстраняване на проблема, извършване на ремонтни работи.
Предприети действия за извършване на оглед съвместно с представител на ЗПАД "Булстрад" за нанесени щети по сградата на Боцманат Балчик, вследствие паднали снегове и дъждове и изготвяне на констативен протокол за наличие на застрахователно събитие, събиране на оферти, избор на фирма и извършване на ремонтна дейност по сградата на Боцманат Балчик.
Предприети действия за извършване на оглед съвместно с представител на ЗПАД "Булстрад" за нанесени щети по таванната мазилка пред входа на сградата на ДМА - Варна и разрушена варово-циментова и декоративна мазилка по фасада юг, изготвяне на констативен протокол за наличие на застрахователно събитие, събиране на оферти, избор на фирма и извършване на ремонтни работи по сградата на ДМА - Варна.
Предприети действия за извършване на оглед съвместно с представител на ЗПАД "Булстрад" за нанесени щети по сградата на Боцманат Каварна, вследствие паднал проливен дъжд, изготвяне на констативен протокол за наличие на застрахователно събитие, организиране на процедура за избиране на изпълнител по договор с предмет "Извършване на ремонтна дейност по сградата на Боцманат Каварна", извърщване на ремонт.
Предприети действия по събиране на оферти и организиране презареждането и освидетелстване на пожарогасители по обекти и плавателни съдове.
Предприети действия по извършване на тест по ефективност на датчиците за противопожарно известяване в помещенията на архива и сървърното помещение.
Събрани оферти и изготвен протокол за избор на фирма-доставчик на консумативи за картов принтер.
Организиране извършването на профилактика на климатична инсталация в ДМА - Варна. Предприети действия по подготовка за работа на ДМА - Варна, през зимния период 2010 - 2011 г.
Обезпечаване служителите от дирекцията с копия от документи, справки и преписки, които са им необходими в процеса на работа, в т.ч. организиране на отпечатване и доставка на бланки, дневници, заявления, разписки и папки, подложки за сух печат, бланки за заявления, талони за услуги, регистрови книги.
Извършени ремонтни работи по електронно изчислителна и периферни техники.
Ежедневно съдействие при ползването на компютри, периферна техника и програмни продукти.
Изготвена присъствена форма образец 76 за присъствието и отсъствието на служителите от ДМА - Варна.
Изготвени месечни отчети за ГСМ на служебните автомобили, оформяне на пътните книжки.
Организиране снабдяването, съхраняването и отпускането на материали, канцеларски и хигиенни препарати.
Контрол за правилното съставяне на първичните документи, разходването на парични средства и материални ресурси.
Пълна инвентаризация на активите, пасивите и вземанията.
Предприети действия по изготвяне и подаване на декларации по чл. 14 от ЗМДТ за недвижими имоти, собственост на ИАМА.
Предприети действия във връзка с изпълнение зап.№ 994/03.06.2010 г. на изпълнителия директор за определяне на лимити на тел. постове в ДМА - Варна.
Проведени срещи и разговори с представители на СИБАНК - клон Варна, във връзка с издаване на банкови карти за изплащане на трудови възнааграждения на служители и предприети действия за издаване на такива.
 
Назад [ 8 ] Напред
Рибка
Морски бизнес каталог
Очаквайте в новия брой
Няма записи
Сп. "Морски Свят"
ИЗДАТЕЛСТВО МС
Варна, ул. Цар Симеон I, № 6, вх. Б, ет. 1, ап. 9
тел./факс: 052/ 603 640
e-mail: morski.sviat@mail.bg
morskisviat@gmail.com
prostori@gmail.com

Първият брой на Морски Свят
излиза през октомври 1986 г.
5756294

The Marshall Islands Registry
www.yachtsbg.com

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.