Ключова дума Регистрация

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - индекси

Агенции за набиране на морски кадри Корабособственици Пристанища
Адвокати, морско право, морски застраховки Корабостроене, кораборемонт Пристанищни оператори, морски пилотаж, буксирна дейност
Администрации – морски, речни, митнически, безмитни зони Логистика Спасяване - морско и речно
Класификационни организации Медицина Спедиция
Консултанти, сървейори Митническо агентиране Транспорт – морски, речен, сухоземен (авто, жп)
Контейнерни превози Морски издателства Туризъм – морски, речен
Корабни оператори, мениджмънт Морско образование, научноизследователски центрове Флот – технически, спомагателен
Корабно агентиране, брокераж, чартиране Нестопански организации Яхти, лодки, оборудване
Корабно оборудване, снабдяване, пожарообезопасяване Подводна дейност Други

Каталог "Кой кой е в морския бизнес" - азбучник

АДВОКАТСКА КАНТОРА "ВЛАДИМИРОВ"
 
Пълно правно обслужване в офисите си в София, Варна и Роли, Северна Каролина, САЩ;
Съдействие при изработването на законите и правилата за българската морска и пристанищна администрация (Кодексът на търговското корабоплаване и Националната морска стратегия на България);
Лидерска позиция във всички области, свързани с търговското корабоплаване и корабно финансиране, застраховането, обезпеченията, банковите, митническите и административните дела, международния франчайзинг, дистрибуцията, търговското представителство и кибер правото;
Много сериозен опит в признаването и изпълнението на чуждестранни съдебни и арбитражни решения;
Правно обслужване от най-високо ниво на местни и международни компании, както и на обществени организации;
Успешно съчетание на обширни познания за местните пазари в България, Румъния, Македония, Гърция и Турция и тясно сътрудничество със съответни правни кантори – кореспонденти;
Пълно правно обслужване на местни и международни клиенти на български, английски, немски и руски език. Членство във всички главни местни и чуждестранни професионални асоциации и организации;
Решаване на случаи, свързани с международноправни и търговски отношения, франчайзинг, корпоративно и морско право, сделки с недвижими имоти, международни осиновявания, съдебен процес;
Съдействие при разрешавене на международни спорове, изискващи експертно мнение;
Доверена адвокатска кантора на посолствата на Германия, Великобритания, Чехия и Словакия.
БЛУ СИЙ МАРИЙН СЪРВИСИС ООД
 
Техническа експлоатация на кораби;
Покупко-продажба на кораби, инспекции, консултации, флагиране;
Консултации по ново строителство, инвеститорски контрол;
Доставка на моторни яхти, катери;
Техническо снабдяване на кораби;
Доставки на резервни части;
Менинг агент – лиценз No 276/25.11.2004.
БУЛКАРГО ООД
 
Морски дейности, инспекции/сървеи;
Всички видове морски инспекции, проверки на техническото
състояние на кораби, он/оф-хайър сървей и други процедури:
инспекции за P & I: общо състояние, товар/корпус;
Инспекции преди покупка на морски съдове;
Бункерен он/оф-хайър сървей;
Контейнерни огледи: инспекции при повреди, он/оф-хайър сървеи;
Корабни он/оф-хайър сървеи;
Инспекция на товара преди товарене и след разтоварване;
Инспекция на укрепването на товара;
Проверка на корабните товарни помещения за годност за товарене;
Драфт и улаж сървеи;
Оглед на общото състояние – кондишън сървей;
Инспектиране на корпус и машинария;
Унищожаване и определяне остатъчната девиация на магнитния компас;
Скоростни изпитания на новопостроени кораби и кораби след ремонт;
Поддръжка и ремонт на електронавигационно и радиооборудване;
Изготвяне на каргоплан за зърнени и опасни товари и защита
пред пристанищната Морска администрация;
Доставка на навигационни издания и морски карти;
Корекция на навигационни карти;
Доставка на електронни навигационни карти на С-МАР –
пълномощен дистрибутор;
Търговска оценка на дългосрочни активи;
Оценки по морски застраховки – товар, корпус, машинария;
контрол на укрепването на товари.
Фумигация, дезинсекция и дератизация: фумигиране на кораби
и всички видове стоки; дезинсекция на складове,
зърнохранилища, мелници, корабни товарни
помещения и др.; Дератизация на пространства,
застрашени от гризачи.
БУЛТЕСТ 2004 ООД
 
Ултразвукова дефектоскопия (дебелометрия;
контрол на заваръчни шевове и детайли);
Магнитна и цветна дефектоскопия.
БЪЛГАРО-РУМЪНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
 
Изготвяне и представяне пред компетентните държавни органи на становища и предложения по проекти за нормативни актове и решения в области, засягащи развитието на икономическите връзки между двете държави;
Водене на доброволен регистър на компаниите и организациите с интереси за развитие на бизнес в България и в Румъния;
Предоставяне на информация и консултации в областта на търговското, данъчното, митническото и валутното законодателство на България и на Румъния;
Поддържане на собствена информационна система за пазарна, фирмена, търговска и др. информация;
Подкрепа за осъществяване на междуфирмени търговски връзки, фирмени презентации, смесени компании;
Организиране и провеждане на специализирани изложения и други експоинициативи; провеждане на търговски мисии и кооперационни борси в Румъния и България, както и в трети страни, и подкрепа на компаниите за участието им в тези прояви;
Разработка и управление на собствени и партньорски проекти в областта на икономическото развитие и трансграничното сътрудничество;
Извършване на дейности за професионално развитие и обучение чрез организирането на конференции, курсове, семинари и др. по теми от взаимен интерес;
Издателска дейност: каталози, наръчници, информационни бюлетини и т.н.
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
 
Регистрация на фирми;
Издаване на сертификати и референции за статута на български търговци;
Издаване и заверка на външнотърговски документи –
сертификати за произход на стоки, експортни фактури,
заверка на подпис върху декларации, пълномощни,
договори, ценови листи, заверка на покани декларации
за бизнес пътуване на чужденци в България;
Издаване на сертификат за форсмажор;
Издаване и гарантиране на карнет АТА;
Информация, консултации и обучение по мениджмънт на проекти;
Издаване на удостоверения за електронен подпис;
Изработване на индивидуални е-бизнес стратегии; B2B; B2C; B2A;
Консултации относно електронната търговия;
Записване за участие в панаири и изложения в България;
Изготвяне на специфични договори във външноикономическите
отношения (покупко-продажба, внос-износ, бартер,
консигнация, лиценз, реекспорт, комисионен договор и др.);
Маркетингови проучвания на вътрешния и международния пазар;
Проучвания, становища и проекти за организиране на нови производства в страната;
Изготвяне на бизнес планове и проекти, включително и при кандидатстване за кредити;
Консултации в областта на франчайзинга и рисковия капитал;
Анализи, експертизи и препоръки за обновяване на съществуващи производства;
Изготвяне на тръжни и конкурсни документи в областта на инвестициите и продажбите;
Консултации по възникнали спорове от нарушени договори между български и чуждестранни лица;
Консултации, свързани с уреждането на арбитражни спорове в страната и чужбина;
Изготвяне на документи за създаване на български фирми в чужбина;
Консултации по правни, финансови, банкови, застрахователни и други въпроси;
Информация за състоянието на международни стокови пазари и цени;
Обслужване на фирмите за осъществяване на външнотърговска дейност;
Преводи и легализация на документи (фирмени и частни);
Заверка на документи в министерства, ведомства, Консулския отдел
при МВнР и чуждестранни мисии в страната;
Външнотърговски консултации;
Митнически консултации;
Данъчни консултации.
БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕАД
 
Организиране и ръководене курсове, семинари;
Обучение за придобиване на квалификация
и повишаване на квалификация;
Разработване на научноприложни проекти;
Консултантска дейност;
Издателска и рекламна дейност.
ИНСТИТУТ ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА (ИХА)
КЪМ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (БАН)
 
Институтът по хидро- и аеродинамика е основан през 1976 г. Той е бюджетна организация със статут на постоянно научно звено към Българската академия на науките (БАН).
Институтът извършва научни изследвания с фундаментален и приложен характер и моделни изпитания в следните области:
Корабна хидродинамика и аеродинамика - проектиране и оптимизиране на корабни форми и винтове;
Воден транспорт и корабоплаване;
Океанско и брегово инженерство;
Военноморска и отбранителна промишленост;
Устойчиво развитие и опазване на околната среда;
Морски информационни технологии.
ИХА има добре развита изследователска инфраструктура, която включва:
експериментални вълнови басейни и кавитационна и аеродинамична тръби, открита акватория, оборудвани със съвременна измервателна и изчислителна техника за хидродинамични и аеродинамични моделни изследвания;
лаборатории за разработване и изработване на измервателни средства и средства за автоматизация на експеримента, за проучване и развитие на електронна и изчислителна техника и софтуер;
бази данни с резултати от моделни и пълномащабни измервания и изчисления;
висококвалифициран и опитен инженерно-изследователски състав.
ИХА извършва прецизно и качествено изработване на модели на кораби, винтове, рибни ферми, морски надводни и подводни конструкции и обекти;
разнообразни инженерни конструкции от дърво, метал, пластика.
КАПИТАН ЙОРДАНОВ ЕТ
 
Девиации и ремонти на магнитни компаси;
Посредническа агенция за набиране на морски специалисти;
Курсове за яхтсмени и моряци,
Навигационни карти и публикации;
Корабни и яхтени дневници;
Карти и публикации за морски яхти;
Корекции на адмиралтейски и яхтени карти;
Корабни ходови и скоростни изпитания;
Консултации, курсове и семинари.
КМ И Д ЕООД
 
Корабни оператори и менажери;
Фрахтоване;
Корабно агентиране и брокераж;
Морско и общо застраховане като лицензиран
застрахователен брокер;
Консултантска и сървейорска дейност;
Набиране на екипажи;
Търговия.
МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ТРАНЗИТ БГ ЕООД
 
Митническо агентиране и брокераж;
Митническо оформяне на документи;
Mитническо представителство при внос и износ
на стоки с всички видове транспорт.
Митническо складиране;
Спедиция;
Банкова гаранция при режим “Tранзит”.
МОНИКС МАРИН СЕРВИЗ ООД
 
Генерален корабен снабдител;
Техническо и хранително снабдяване;
Резервни части, кораборемонт;
Пиротехнически средства;
Пoжарни системи, сейфти екипировка;
Митническо представяне.
НАВИБОРН ООД
 
Корабен мениджмънт;
Корабни оператори;
Консултанти, сървейори.
ПАРНАВИ ЕООД
 
Морски сървей;
Карго сървей;
Количествен и качествен стоков контрол;
Аварийни констатации и инспекции на товари,
контейнери и всички видове превозни средства;
P&I сървей.
РЕКОРДА КОНТРОЛ ЕНД СЪРВИСИЗ ООД
 
Стоков и морски контрол.
ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ – ВАРНА

 
Квалификационна дейност: курсове за повишаване знанията и професионалната квалификация на ученици, студенти, специалисти със средно и висше образование, безработни; компютърно и езиково обучение, тематично-професионално обучение и по заявки на фирми;
Научно-техническа дейност: организира и координира научни, научно-практически конференции, симпозиуми, семинари, дискусии и обмяна на опит по актуални теми и проблеми на развитието на науката и техниката; научно-технически пътувания в страната и чужбина; разработване на регионални и международни програми и проекти;
Информационно-издателска дейност: интернет, електронна поща и други информационни източници; издава информационни бюлетини и тематични серии от списание “НТС”;
Експертно-консултанска дейност: консултации, експертизи, сделки и прогнози в областта на науката, техниката, икономиката, интелектуалната и индустриална собственост, финансовото дело и данъчното облагане (извършва се от висококвалифицирани учени и специалисти, притежаващи необходимите лицензи и сертификати).
ТРИУМФ МЕРИТАЙМ К.А. ЕООД
 
Корабно агентиране, брокераж,
морски и стоков контрол.
P&I сървейор - като представител на няколко
P&I клуба за България. Обслужваме пристанищата
Варна и Бургас, а също и Констанца.
Спедиторски и митнически услуги.
Превоз на контейнери.
ФИДЕЛИТАС ООД
 
Агент на Лойдс Лондон за България;
Количествен и качествен стоков контрол;
Морски сървеи;
Разследване на аварии;
Експертни оценки;
Уреждане на застрахователни щети.
АВ ШИП МЕНИДЖМЪНТ
 
Корабен мениджмънт;
Разработване на Системи за безопасно управление
по изискванията на ISM, ISPS;
Флаг и клас менажиране;
Консултантска и сървейорска дейност;
Ултразвукова дефектоскопия (дебелометрия);
Кораборемонт.

Всички права запазени. Репродукцията на целите или части от текста или
изображенията без изрично писмено разрешение от "Морски свят" е забранена.